1 Árið 20 20 , miðviku daginn 1 5 . aprí l , er á dómþingi Héraðsdóms Suðurlands, sem háð er af Sigurði G. Gíslasyni héraðsdómara að Austurvegi 4, Selfossi, k veðinn upp í máli nr. S - 647 / 201 9 : Ákæruvaldið (Arnd ís Bára Ingimarsdóttir saksóknarfulltrúi ) gegn Kamil B r uszkiewicz ( Helgi Braga son lögmaður ) svofelldur d ó m u r : Mál þetta e r höfðað með ákæru Lögreglustjórans á Suðurlandi, dags . 16. s eptember 2019, á hendur K amil Bruszkiewicz , I. fyrir fíkniefnalagabrot með þv í að hafa , f östudaginn 3 . maí 2019, á Sólhe imavegi í Grímsnes - og Grafningshreppi, ha ft í vörslu m s ínum í sölu - og dreifingarskyni 8,48 g af amfetamíni og 40,05 g af maríhúana, sem ákærði geymdi annars vegar inni í f óðr i ngu ökumannssætis og hins vegar í farangursrými bifreiðarinnar [ ] sem ákærði h afði til umráða umrætt sinn. (318 - 2019 - 6726) Tel st brot ákærða varða við 2. gr., sbr. 5. og 6. gr. lag a um áv ana - og fíkniefni nr. 65, 1974 með síðari breytingum og 2. g r., sbr. 1. mgr. 14. gr. reglugerðar um ávana - og fí kniefni og önnur eftirlitsskyld ef ni nr. 233/2001 með síðari breytingum. II. fyrir umferðarlagabrot með því að hafa, fimmtudaginn 9. maí 2019, ekið bifreiðinni [ ] án gildra ökuréttinda og undir áhrifum á fen g Suðurlandsveg við Bollastaði í Flóahreppi. (318 - 20 19 - 7082) Teljast brot ákærð a varða við 1. mgr., sbr. 2. mgr. 45. gr. og 1. mgr. 48. gr. umferðarlaga nr. 50, 1987, sbr. 1. mgr. 100. gr. nefndra umferðarlaga. 2 Þes s e r krafist að ákærði verði dæmd ur til refsingar , til að sæta sviptingu ökuréttar samkvæ mt 101. og 102. gr. umferðarlaga nr. 50, 1987 með áorðnum breytingum, til að sæta upptöku á framangreindum fíkniefnum samkvæmt ákærulið I. (efnaskrá lögreglu nr. 40806 ) s amkvæmt 6. mgr. 5. gr. laga nr. 65, 1974 og 2. m gr. 14. gr. reglugerðar nr. 233/2001 o g til greiðslu alls sakarkostnaðar. Þá er málið einnig hö f ðað með ákæru Lögr eglustjórans í Vestmannaeyjum, dags. 13. n óvember 2 019 , á hendur ákærða fyrir umferðar la g abrot I. með því að hafa síðdegis miðvikudaginn 1. maí 2019 ekið bifreiðinni [ ] án gi ldra ökuréttinda á 139 kílómetra hraða á klukkustund austur Suðurlandsveg við Bolöldu í Ölfushreppi þar sem leyfilegur hámarkshraði er 90 kílómetrar á klukkustund o g u ndir áhri atbeina sinn við rannsókn málsins vegna gruns um akstur undir áhrifum áfengis með því að neita að láta lögreglu í té þvagsýni. ( Mál nr. 007 - 2019 - 26196) Telst þetta varða við 2 . m gr. 37. gr., 1 ., sbr. 2 . mgr. 45. gr., 3., sbr. 2. mgr. 47. gr. og 1. mgr. 48. gr., allt sbr. 1. mgr. 100. gr. umferðarlaga nr. 50/1987 með síðari breytingum. II. með því að hafa aðfaranótt laugar dagsins 22 . júní 201 9 reynt að aka bifreiðinni [ ] á n g ildra ökuréttinda og undir áhrifum áfengis (vínandamagn í blóði mældist 2,65 stæði við Íslandsbanka við Vestmannabraut í Vestmannaeyjum með því að setjast undir stýri bifreiðarinnar og gangset ja vél hennar, en ákærði v ar svo hindraður í æ tl a n sinni af lögreglu og vegfarendu m sem báru þar að. Þá er ákærði ákærður fyrir að hafa neita ð að veita lögreglu atbeina sinn við rannsókn máls in vegna gruns um akstur undir áhrifum áfengis með því að neita að láta lögreglu í té þvags ýni. ( Mál nr. 319 - 20 1 9 - 2558 ) 3 Telst þetta varða við 1 . , sbr. 3 . mgr. 45. gr. , 3. , sbr. 2. mgr. 47. gr. og 1. mgr. 4 8. gr., allt sbr. 1. mgr. 100. gr . umferðarlaga nr. 50/ 1987 með síðari breytingum. Þess er krafist að á kærði verði dæmd ur til refsingar, til greiðslu alls sakar k o stnaðar og ti l að sæta sviptingu ökuréttar samkvæmt 101. og 102. gr. nefndra umferðarlaga . Fyrri ák æran var þingfest 1 7 . október 2 019 en sú seinni 1 4 . nóve mber 2019 og voru málin sameinuð undir málanúmerinu S - 647/2 019. Ákærði játa r sök skv. báðum lið um á kæru dags. 1 6 . s eptember 2019 . Vegna ák æru dags. 13. n óvember 2 019 játar ák ærði sök skv. ákær ulið I en neitar þó sök að því er varð ar að hafa neitað að ve ita atbei na sinn við rann sókn mál sins , sb r. 2. mgr. 47. g r. umferðarlaga nr. 50/1987 , en jafnframt n e i tar ákærði sök skv. ák ærulið I I í ákæru dags. 13. n óvember 2019. Aðalmeðferð f ór fram 13. m ars 2019 og var máli ð dómtekið að hen n i lokinni. Af há lfu ákæruvalds eru gerðar þær dómkr öfur sem að ofan greinir. Af hálfu ákærða er krafist s ýknu af þeim ákæ r u atriðum sem ákærði hefur neitað sök vegna, en að öðru leyti væ gustu refsingar sem lög leyfa o g að refsing verð i að öllu leyti skilo r ð sbundin. Þá er þess krafist að sakarkostnaður verði að öllu eða mestu l eyti lagður á ríkissjóð, þ.m.t. hæfileg málsvarnar l a un til handa skipðuðum verjanda. Mál ið var flu tt af há lfu Lögreglustjórans í Vestmannaeyjum s kv. ákv ö rðun ríkissaksóknara. Fyrir uppkvaðningu var gætt 1. m gr. 184. g r. la ga nr. 88/2 008. Málavextir Ekki verð ur gerð sérstök grein fyrir málav öxtum vegna á k æ ru 1 6. s eptember 2019. Ákæra 13. n óv ember 2 019. Ákærulið ur I. Samkvæmt frumskýrs lu lögreglu þann 6. m aí 2019 , var lögregla við almennt eftirlit á S u ðurlandsvegi við Bolöldu þegar komið varð auga á bifreið sem virtist eki ð of hratt og kom bifreiðin inn í r adar lögreglubi freiðarinnar á 144 km hraða . Var aksturinn stöðva ður og reyndist á kærði vera ö kumaðurinn. Framvísaði á kærði debetkorti og kv aðst ekki vera með ökuréttindi og væri þetta í fjórða sinn sem hann 4 hefði ekið bifreið á ævinni. Er bókað í sk ýrslu n a að ákærði hafi játað að hafa ekið á 144 km hraða. Þá hafi mi k la áfengislykt lagt frá ákærða og hann blásið í áf engismæli 1,15 . Va r hann hand tekinn og fluttur á lögreglustöð. Segir í skýrslunni að á leið á lögreglustöð hafi ákærði j áta ð að neyta f íknief n a. Þá h afi verið dregið bló ðsý ni úr ákærða, en að hann hafi neitað að láta í té þvagsýni. Efti r að ákærði hafi undirritað blað fyrir handtekinn mann hafi hann verið l átinn laus. Í matsgerð Rannsóknastofu í lyfja - og eitu refnafræði segir að ekki hafi verið mælanleg ávana - og fíkn iefni í blóðsýni ák ærða, en fram kemur hins vegar að í blóðsýni hafi ve rið 0,87 áfen gis að teknu tilliti til vikmarka. Ekki þarf að gera frekari grein fyrir ran nsókn þessa máls. Ákærulið ur II. Sam kvæmt frumskýrs lu lögreglu 24. j ú n í 2019 var ó skað eft ir aðstoð lögreglu vegna óláta á bílas tæði við Íslandsbanka að Vestmannabra ut í Vestmannaeyjum . Þegfar lögregla kom þangað ga f sig á tal við hana maður að nafni A og sagði frá því að ölvaður maður væri að fara á bifreið sin n i frá bifreiðast æðinu austan við bankann. Fór lögregla þangað og var þar ein bifr eið í gangi og var farþega hurðin o pin og st óð þar maður semn virtist vera að ræða við mann inni í bifreiðin ni. Kom lögregla bi freið sinni þannig fy rir að ekki var hægt að aka h inni bifreiðinni burt. Lögregla opnaði ökumannsdyrnar á bifreiðin ni og var ák ærði ökumaðurinn eins og segi r í skýr slunni. Var h ann sýnil ega mjög ölvaður og var sagt að drepa á bifreiðinni og afhenda lögreglu k v eikjuláslykla , sem hann gerði. Var ák ærði þ e s su næst handtekinn og færður á lögreglustöð og var honum þar gert að blása í Drager áf eng is mæli sem sýn di 2,79 klukkan 0 3:55 . Var ák ærða gerð grein fyrir því að hann væri kærðu r fyrir að hafa ekið bifreiðinni [ ] en hann kvaðst ekki hafa verið að aka , h eldur hafi hann aðeins sett bifreiðina í gang til að hlusta á tónlist. Segir að erfitt hafi verið að eig a sa mskipti við ákærða vegna ölvunar og tungumálaerfiðleika og hafi e kki verið reynt að kynn a honum rétta rst ö ð u sína. Þá var fenginn læknir sem drtó b l ó ð úr ák ærða kl. 04:23 , en svo segir í skýrslunni að ákærði hafi neitað að ge fa þvagsýni. Segir svo að lokinn i sýnatöku og skýrslutöku h afi ák ærða verið ekið til síns heima kl. 04:40. Kemur fram í skýrslu nni að ákærði hafi ekki öð last ökuréttindi og hafi v e r i ð tekinn vegna ölvunar - og fíkniefnaaksturs þann 1. m aí 2 019 og aft ur fyrir ölvunarakstur þann 9. m aí 20 19 . 5 Lögregla kannaði eftirli tsm yndavél ar við Lundann skammt frá Í slandsbanka. Segir að þar sj áist þegar ákærði komi akandi vest ur Vestmannabra ut á b i f reiðinni [ ] kl. 00:03 og leggi bifreiðinni í bifreiðastæði við Lunda n n. Hann fari svo aftur á bifr e i ðinni k l. 00:10. Af tur komi á kærði á bifreið inni akandi norður Kirkjuveg kl. 01:26, beygi austur Vestmannabraut og megi þá sjá að aksturslagið sé ekki g o tt þegar hann tek ur beygjuna o g ekur inn á bifrei ðastæði við Íslandsbanka og fer iu n á Lundann með sama aðila og h afði verið með honum í bifreiðinni fyrr um n óttina. Síðar um nóttina megi sjá ákærða fyr ir ut an Lundann og fari þa r mikið fyrir h onum. Klu k k a n 03:52:14 megi sj á á upptökunni þegar ákærði gengur að bifreiðastæðinu .þar sem hann hafi lagt bifreiðinni, en myndav él in nái ekki sjónarh orni á bifreiðina. Klukkan 03:52:56 megi sjá þegar lögregla komi svo á staðinn. Samkvæmt matsgerð R a nnsóknastofu í l y f ja - og eiturefnafræði greindust ekki ávana - og fíkniefni í mæ lanlegu magni í blóðsýni ákærða, en hins ve gar va r í sýninu 2,65 al kóhóls að teknu tilliti til vikmarka. Lögregla tók skýrslu af ákærða vegna þessa þann 6. s eptember 20 19 . Neitaði ákærði þv í að hafa ekið bifreiðinni eða að hafa ætlað að gera það. Kannaðist ákærði við að hafa ve rið undir á hrifum áfengis umrætt sinn og kvaðst hafa drukkið áfengi á Lundanum . Hann kannaðist líka við að hafa ekið að Lundanum , en kvaðst þá ekki hafa verið undir á hr i fu m . Kvaðst hafa sest i nn í bifreiðina og sett hana í gang til að hlýja sér, en ítrekaði að hann hafi ekki ætlað að aka bifreiðinni. Kvaðst ákærði ekki hafa drukkið áfengi frá því hann var handtekinn og þangað til blóðs ýni var tekið. Gerði ekki athugasem di r v i ð niðurstöðu blóðrannsóknar. Ekki kemur fram í ský rslunni að ákærði hafi við skýr s lut ökuna verið spurð ur spurn inga varðandi þvagsýni og töku þvags ý nis. Þá fylg ir ranns óknargögnum d i sku r með u ppt öku úr búkm yndavél lögreglu sem tekin er á lögreglust öð , s em o g upptaka af framburði ákær ða . Ekki þarf að gera frekari grein fyrir rannsókn málsins. Forsendur og niðu rstaða Eins og að framan greinir hefur ák ærði játað skýlaust sakir sem á hann eru bornar í ákæru Lögre g lustjórans á Suðurlandi 1 6. september 201 9 og eru þær játningar í samræmi við gögn málsins og ekki ás tæða til að vefengja þær. Eru þ ær sakir sannaðar me ð játningu ákærða. Er háttsemin rétt heimfærð til refsiák væða, sbr. nú 1. 6 mgr. , sbr . 2. mgr. 49. gr. , sbr . 1. m gr. 95 . gr. umferðarlaga nr. 77/20 19 að því er varðar ákærulið II. Þá hefur ákærði játað sök skv. ák ærulið I í ákær u 13. nóvember 20 19 að því fr átöldu að hafa neitað að veita a tbeina sinn með því að l áta í té þvagsýni. Er sú játning hans í samræmi við gögn málsins og engin efni til að vef engja hana. Ákærð i gaf ský rslu við aðalmeðferð og skýrði frá því v arða ndi ák ærulið I í ákæru 13. nóvember 2019 og kannaðist við að hafa ekið bifreið inni eins og lýst er í þeim ákærul ið . Kvaðst ákær ði hi ns vegar ekki hafa getað látið í té þvag s ýn i. Kannaðis t við að hafa verið beðinn um að gefa slíkt s ýni, en hann haf i ekk i ge tað það. Hann hafi reynt að útskýra þetta . Hann hafi ek ki ve rið búinn að drekka nægilegan vökva til þess að geta þetta og hafi ek ki verið með vatn á sér. Ho num hafi einfaldlega ekki veri ð mál að pissa. Hann hafi ekki vitað að það gæti verið refsiv ert a ð ne ita að gefa þvagsý ni og lögregla hafi bar a kallað til lækni eftir að hann hafi látið vit a að hann gæti ekki pissað. Hafi læ knirinn tekið úr honum blóðsýni. Á lögreglustöði nni hafi ák ærði hvo rki haf t verjanda né notið aðstoðar túlks. Hann hafi hi ns vega r sk ilið að lögregla væri að b iðja han n um að gefa þvagsýni. Hvað varðar ák ærulið II í þess ari ák æru kva ðst ák ærði hafa verið búinn að f lytja bílinn í umrætt bílastæði ná lægt Lundanum og ha nn hafi búið sjálfur rétt hjá. Hann hafi drukkið mikið á Lund anum en e ftir það hafi hann f arið í bílinn til að fá sér sígarettu og haf i sett bíllinn í gang til að geta hlustað á tó nlist. Hann hafi ekki haft um það neina áætlun að keyr a bílinn. Hann hafi ve rið alveg meðvitaður um að hann væri ekki í ás tandi til að ge ta k e yrt bíllinn. Svo hafi lögreglan ko mið meðan h ann ha fi setið í bílnu m. Hafi lögreglan dregið sig út úr bílnum og farið með sig á lögreglustöðina og kvaðst ekki mu na annað en að hann hafi veri ð samvinnufús við lögregluna. Hann hafi ekki haft gild öku rét tindi og hafi aldrei haf t slíkt. K va ðs t ekki muna mjög mikið af því sem hafi gerst e ftir að hann hafi verið færður á lögreglustöð, vegna ölvunar sem hafi verið mjög miki l. Kvaðst ekki muna eftir að hafa verið beðinn um að gefa þvagsýni. Kannaðist heldur e k ki vi ð að hafa neitað að gefa slíkt sýni. Aðsp urðu r kvaðst á kærði ekki muna eftir því hva ð hafi gerst á lögreglustöðinni og þar með ekki heldur að hafa verið spurður að því, í upptöku búkmyndavél ar lögreglu, hvort hann vildi láta í té þ v ags ýni. Nánar aðs purðu r kv aðst á kærði hafa sett bifreiðina í gang t il að hlusta á útvarpið , en hann hafi ekki ætlað að keyra bifreiðina neitt. 7 Aðspurður um skýrslugjöf hjá lögreglu þann 6. s e ptember 2019 kvaðst ák ærði kannast við ha na og a ð hafa sagt þar r étt fr á. Vitni ð B lögreglumaður gaf skýrslu gegnum síma við aðal meðferð o g skýrð i frá því var ðandi ák ærulið I í ákæru 13. n óvember 2019 , að þau hafi verið 2 vi ð almennt eftirlit á Suðurl andsvegi. Hafi þau stöðvað bíl fyrir of hraðan akstur. Hafi v erið rætt við ökumanninn sem hafi strax játað hraðakstursbro t . St ra x hafi vaknað um það grunur að hann hafi verið undir áh rifum áfengis og veri ð látinn blása og verið handtekinn í kjölfarið og fæ rður á lögreglustöð. Á leiðinni hafi þau rætt við ák ærða , sem hafi ve r i ð mjög rólegur , þægilegur og sk ýr og talað ens ku og skilið allt sem þau hafi sagt. H afi hann játað brot sín sem þá hafi verið of hra ður akstur og ölvunarakstur. Svo hafi komið í lj ós að ákærði væri réttindalaus og hafi hann jafn framt j átað það. Á kærði haf i jaf nfram t ka nnast við að neyta fíkniefna, en í litlu m mæli. Þá hafi ák ærði l íka verið beðinn um að gefa þvagsýni og hafi hann neitað því. Hafi vitnið útskýrt fyrir ákærða að fyrlir slí ka neitun gætu menn verið kærðir , auk þess að þá gæti rannsók nin o rðið kostnaðarsamari. Hafi ákærði verið alveg harður á þ ví a ð neita að gefa slíkt sýni. Það hafi verið eins og þetta væri prinsipp mál fyrir ákræða. Hafi svo hjúkrunar fræðingur komið og dreg ið úr honum blóð. Ák ærði hafi vel skilið þau og þau hann . Það hafi ekk i verið þannig að á kærði haf i sagst ekki getað pissað og þ á h afi verið farið í blóðs ýni. Hann hafi einfaldlega neitað að gef a slíkt sýni þrátt fyrir að honum hafi verið gerð skýrlega gre in fyrir afle iðingum þess. Ekki hafi ve r i ð túlkur á staðnum o g h af i ák ærði aldrei beðið um það. Hafi ekki verið t ali n þörf á því af há lfu lögreglu. Ákærði hafi hins vegar fengið blað fyrir handtekna menn, á pó lsku, þar sem komi fram að hann eigi r étt á túl ki, en um það hafi ák ærði ekki beðið. Kvaðst vitnið ekki muna efti r þ v í að í lögreglubílnum hafi ák ærði beðið um túlk og honum verið s agt að það yrði að bíða þangað til komið væri á lögreglustöð. Vitnið C lögreglumaður gaf skýrslu gegnum s íma við aðalmeðferð og skýrði fr á því var ðandi ák ærulið II í ák æru 13. n óvember 2019 að lögregla hafi verið kölluð til vegna einhverrar uppákomu og þe gar lögregla hafi ko mi á vettvang hafi A dyravörður á Lundanum sagt þeim a ð mað ur v æri örugglega að f ara á bílnum, alveg sótölvaður. Hafi þetta verið ák ærði og ha fi ha nn v erið á bílastæðinu við bankann austan megin. H a fi lögreglan farið þangað og hafi bíll inn verið í gangi . Hafi vitnið ekið að bíl num þannig að hann yrð i ekki færður til. Hafi farþegahurðin verið opin og ein h v er erlendur maður þar á tali við ökumanni nn. D lögreglu maður hafi farið út úr lögreglubílnum og opnað ökumanns megin og þar hafi á k ærði verið undir stýri mjög 8 ölvaður. En á kærði hafi bara sag st vera að hlusta á tónlist. Hafi ák ærði verið tekinn höndum og færður á lögreglustöð . Þá lýsti vi t ni ð því að hafa séð ákærða bregða fyrir á upptökum úr eftirlitsmynd avél þessa nótt. V i tnið kvaðst ekk i muna hvort ák ærði hafi ve rið beðinn um að ge fa þvagsý ni, en það sé mjög líklegt. K vaðst vitnið heldur ekki muna hvort ák ærði hafi látið í té þvagsýni. Aðsp urður kva ðst vitnið ek ki h afa s éð bíl ákærða hreyfast. Þá lý st vitnið þ ví að samkvæmt upptökum úr e ftirlitsm yndavélum hafi ák ærði örugglega verið mjög stutt í bílnum. Vitnið D , fyrrverandi lögreglumaður, gaf skýrslu gegnum síma við aðal meðf erð og skýrði frá því var ðandi ák ærulið II í ák æru 13. n óvember 2019 að þeir haf i komið á vettvang og fengið ábend ingu um að ölvaður maður væri að fara af stað. Hafi vitnið farið út úr l ögre g l ubí ln um og gengið að skotinu þar sem bíllinn hafi átt a ð ver a. H afi vitnið séð að bíllinn hafi verið á leið inni í bakkgír og hafi dyrnar því verið opnaðar og lyklarn ir teknir af ák ærða. Hafi ák ærði svo fe rið tekinn yfir í lögreglubílinn og fluttur á lögreglustöð . Hafi hjúkrunarfræðingur komið og dregið ák ærða blóð . Að sp urður kvaðs t vitnið ekki muna hvort á kærði hafi verið beðinn að gefa þvagsýni. Kvaðst ekki heldur m una hvort ák æ rði hafi neitað að gefa þ vagsýni . Ekki hafi verið tekið munnvat nss ýni. N ánar aðspurður kvaðst vitnið ekki muna hvort bifreiðin hafi v e rið í ba kkgír, en ák ærði hafi verið með h öndina á gí rst öngi n ni. Ekki kvaðst vitni ð vita hvort ák ærði hafi sjá lfur sett bif reiðina í gang, en ákær ði hafi ve r i ð í bílstjórasætinu . Aðspurður um man n þann sem hafi v erið á tali við ákærða kvaðst vitnið ekki vi ta hv er þ að hafi verið. Kvaðst ekki muna hvort sá maður hafi verið inni í bílnum. K v að vitnið að bíll á kær ða h afi ekki hrey fst. Kv aðst ekki vita hvort bíllinn hafi verið í park, eða í hvaða gír h ann hafi verið. Nánar að s purður um þvagsý ni og að þess sé get ið í frum skýrslu að ákærði hafi neitað að gefa slíkt sýni, kvaðst vitnið ekki muna eftir þv í en það væri l í klegt. Kvað st ek ki muna hvort farþegahurð hafi verið opin á bíl ákærða , en bílstjórahurð in hafi verið lokuð. V i tnið E lögreglumaður gaf s kýrs lu gegnum síma við aðalmeðferð og sk ýr ði frá því varðandi ák ærulið I í ák æru 13. n óvember 2019 að hún myndi mjög lítið eftir þessu. Kvaðst muna eftir að ökumaðurinn hafi verið stöðvaður vegna gruns um hraðakstur og minn ti að mikil lykt hafi verið af ök uman ninum. Það h afi verið farið með ökumanninn í blóð sýnatöku . Kvaðst ekki muna hvort ökumaðurinn hafi verið beðinn um að gefa þvagsýni . Kvaðst þá heldur ekki muna hvort h ann hafi samþykkt e ða neitað að gefa þvagsýni. 9 Að þv í er varðar ák ærulið I í á kæru 13. nóvember 2019 liggur þannig fyrir að ák ærði hefur ákær ði staðfastlega neitað því að hafa neitað að ve i ta atbeina sinn v ið rannsókn me ð því að neita að gefa þvagsýni. H onum hafi einfaldleg a ekki verið mál . Um þetta nýtur aðeins við framburðar eins lögreglumanns, þ.e. B , sem gefinn var í síma. Hinn lögreglumaðurinn sem kom að málinu , þ.e. E , mundi hvorki eftir því að leitað hafi v er i ð eft ir því við á k ærða að gefa þvagsýni, né að hann hefði neitað að láta það í té. Ekki nýtur við my ndbandsupptöku af atburðunum. Þrátt fyrir að framburður lögreglumann sins B hafi verið trúverðugur er óvarlegt að telja hafið yfir skyn s a ml egan va fa að á kærði haf i gerst sekur um þá háttsemi að neita að veita atbeina sinn við rannsókn má lsins eins og nánar greinir í ákær u og er óhjákvæmilegt að sýkna ákærða af þeim sömum. Að öðru leyti er háttsemi á kærða skv. þessum á k ærulið sönnuð með játningu hans, eins og áður s e g ir, og er háttsemin rét tilega heimfærð til re f siák væða í ák æ ru, sbr. nú ák væði 3. mgr. 37. gr. og 1. mgr., sbr. 2. mgr. 49. gr. og 1. mgr. 58. gr., allt sbr. 1. mgr. 95 . gr. umferðarlaga nr. 77/2019. Að því er varðar ákæru lið II í ákær u 13. nóvember 2019 h efur ákærði skv. framansögðu neitað því frá upphafi að hafa ekið eða reynt að aka umrædd r i bifreið umrætt sinn. Hann hef ur aðeins kannast við að h afa sett bifreiðina í gang og hafa ætlað a ð hlusta þar á tónlist. Ekkert vitni hefur bori ð að hafa séð bifre i ð ákærða hreyfast um rætt sinn. Óumdeilt er hins v egar að bifreið á kærða var í gangi og hefur ák ærði sjálfur borið að hafa gangsett hana. Um þetta hefur sækjandi vísað til þess að gangsetning bifreiðar sé þáttur í akstri hennar. Í umræ ddum ákvæðum um ferðar l a ga er lagt bann við því að stjó rna eða reyna að stjórna bifreið undir áhrifum áfengis . Að mati d ómsins hefur ákær uvaldinu ekki tekist að sýna fram á að fyr i ræt lun ák ærða hafi verið önnur en sú að si tja í bifreiði nni kyrrstæðri og hlusta á tónlist . Við þæ r aðstæ ður er ekki unn t að telja að gangsetning bifreiðarinnar geti verið þ áttur í því að stjór na henni , eða reyna að stjórna henni, samanber t.d. dóm Hæstaréttar í málinu nr. 198/1977 . Þá er ákærða gefið að sök skv. þessum sama ákær ulið að hafa neitað að v eita atbeina sinn við rannsókn málsins með því að gefa þvagsýni, en þessu kveðst ák ærði ekki muna e ftir. Vi tnin C og D lögre g lumenn mundu ekki eftir því við aðalmeðferð að ákærði h afi verið beðinn um þvagsýni eða að hann hafi neitað að láta slí k t í té. F yrir liggur upptaka í málinu um samskipt i ákær ða og lögreglumanna á lögreglus töð umrætt sinn. Kemur þar fram að ákær ði , sem er ábera ndi ölvaður, er spurður hvort hann geti pissað í bolla fyrir lögreglu. Svara r h ann með orðunum no pee . Ekki kemu r neitt 10 fr am um það hvort hann hafi aðe ins ekki getað pissað eða hvort hann hafi ekki vi ljað pissa og er hann ekkert inntur eftir þessu frekar. Liggur þannig í raun ekkert fyrir um raunverulega v iljaafst öðu ák ærða um þetta. Nokkru síðar óskar ák ærði eftir þ v í að far a á salerni og fær það athugasemdalaust, en annar lögreglumaðurinn spy r þá hinn hvort rétt sé að f á á k ærða ti l að pissa í bolla í leiðinni, en hinn lögreglumaðurinn neitar því . Er að öllu framangreindu virtu ekki hafið yfir skynsamlegan vafa að á k ærði hafi gerst sekur um þá háttsemi sem honum er gefin að sök skv. þessum ákærulið og verður hann því sýknaður af honum. Samkvæmt framan sögðu hefur ák ærði unnið sér til refsingar, en skv. framlögðu sakavottorði hefur honum einu sinni áður verið gerð re f s ing, en þ að var á rið 201 0 og hefur ekki á hrif á refsingu hans nú. Er hæfilegt að ák ærði sæti fangelsi í 30 daga en fresta ber fullnustu refsingarinnar og skal hún falla niður að l iðnum 2 árum haldi ákærði almen nt skilo rð 57 . gr. almennra he gningarlaga nr. 19/194 0. Þá ber ákær ða að greiða fésekt, kr. 400.000, til ríkissjóðs innan 4 vikna, en sæta ella fan gelsi í 24 daga. Þá ber að svipta ák ærða ökurétti í 10 mánuði sbr. hin tilvitn uðu ák væði umferðarlaga , sbr. nú 1. mgr. 101 gr. umferðarlaga nr. 77/201 9. Þá ber að ge ra upptæk hin haldlögðu fíkniefni s kv. tilvitnuðum ák væðum. Samvæmt 23 5. gr. laga um meðfe rð s akamála nr. 88/2008 ber að dæma ákærða til greiðslu s akarkostnaðar. Samkvæmt yfirliti rannsakara er útlagður kostnaður vegna rannsóknar á sakargiftum í ákærulið II í ákær u 16. september 2019 kr. 43.485, en kr. 57 .328 vegna rannsóknar á s akargiftum í ák ærulið I í ákæru 13. nóvember 2019. Ber ákærða að greiða þennan kostnað, en kos tnaður vegna ra n nsóknar á ákær ulið II í ák æru 13. nóvember 2019 fellur á rík i ssjóð. Sa mkvæmt framansögð u hefur ákærði aðeins verið sakfe lldur fyrir þá háttsemi sem hann hefur játað, en verið sýknaður að öðru leyti. A ð þessu virtu og sbr. 1. mgr. 235. gr. laga nr. 88/2008 er rétt að á kærði greiði einn tíunda hluta málsvarnarlauna s k ipaðs ver janda síns, Helga Bragasonar lögmanns, en alls eru málsvarnarlaunin ákveðin kr. 600.780 að teknu tilliti til virðisaukaskatts . Að öðru leyti g reiðist s akarkostnaður úr ríkissjóði. S igurður G. Gíslason héraðs dómari kveður upp dóm þennan . D Ó M S O R Ð : Ák ærð i , Kamil Brus zkiewicz, sæti fang elsi í 3 0 daga. 11 Fresta ber fullnustu r efsing arinnar og skal hún f alla niður að liðnum 2 árum haldi ákærði almennt skilorð 57. gr. almennra h egningarlaga nr. 19/1940. Ákærði greið i fésekt, kr. 400 .00, til ríkissj ó ð s innan 4 vikna, en sæti ell a fangelsi í 24 daga. Ákærði er sviptur ökurétti í 1 0 mánuði frá birtingu dómsins. Upptæk eru til eyðingar 8,48 g af amfetamíni og 40,05 g af maríhúana . Ákærði greiði sakarkos tnað, alls kr. 160.891 , þ.m.t. einn tíun di hluti má l s varnarla un a skipaðs verjanda ákær ða , Helga Br agasonar lögmanns, sem alls eru kr. 600.780 . Að öðru leyti gr e i ðist sakarkostnaður úr ríkissjóði . S igurður G. Gíslason